SIA “Starnet” privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Starnet” pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Jūsu privātums un uzticība Mums ir svarīga

Mūsu mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Jūs par to, kā un kāpēc Mēs izmantojam Jūsu personisko informāciju. Mūsu mērķis ir likt Jums justies droši, izpaužot Mums savus personas datus. Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati pie Mums vienmēr ir drošībā un lai Jūsu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, mūsu iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai. Mums ir svarīgi būt caurskatāmiem, apstrādājot Jūsu personas datus.

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti visur, ko mēs darām. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus Mēs varam iegūt par jums, kā Mēs tos izmantosim, un sniegs informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs ar Mums varat sazināties.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

* fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem SIA “Starnet” pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Starnet” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

* SIA “Starnet” apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

* SIA “Starnet” zvana veicējiem uz Starnet kontaktu centra tālruņiem (klienti).

* Starnet rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

* Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

* Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem, vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Starnet.

 Kādu kategoriju personas datus Mēs ievācam un kādēļ?

Interneta, televīzijas un telefonijas pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai nodrošinātu Jums Mūsu pamata pakalpojumus – interneta, televīzijas un telefonijas paklpojumu piegādi un apstrādi. Ja Jūs nesniegsiet Mums nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet saņemt Mūsu pamata pakalpojumus. Ērtākai savstarpējai saziņai Jūs varat izvēlēties norādīt savu e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru.  Jūs varat saņemt SMS paziņojumu par nokavētētiem maksājumiem, kuru rezultātā radās parāds, kā arī saņemt rēķinu uz Jūsu norādīto e-pastu. Norādot savu mobilā tālruņa numuru, Jums tiks paziņots par Jūsu maksājumiem un parādiem.

Personas datu kategorijas:

Pamatojums:

Personiskā informācija (vārds, uzvārds, personas kods)

Pakalpojumu nodrošināšana.

Kontaktinformācija (dzīvesvietas adrese)

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

IP adrese

u.c.

Biometrijas dati (sejas attēls)

Mūsu likumīgā interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības aizsardzība.

Personu apliecinošs dokuments

Mūsu likumiskais pienākums identificēt personas.

 Personas datu apstrādes nolūki

 • Pakalpojumu sniegšanai:

- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- klientu apkalpošanai;
- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai; 
- kredītspējas novērtēšanai; 
- parādu atgūšanai un piedziņai; 
- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.

 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Starnet.

  SIA “Starnet” apstrādā klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc kienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;

  • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Starnet saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

  • saskaņā ar klienta - datu subjekta piekrišanu;

  • leģitīmās interesēs - lai realizētu no Starnet un klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Starnet leģitīmās intereses;

  • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Starnet nodarbināto personu, klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

   

  SIA “Starnet” leģitīmās intereses ir: veikt komercdarbību; sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus; pārbaudīt klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas; nodrošināt līguma saistību izpildi; novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai; saglabāt klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās; veikt sarunas ar klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli; veikt sarunas ar klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi; veikt sarunas ar klientu ierakstu, kuras laikā tiek noslēgts mutisks līgums, līguma noslēgšanas fakta pierādīšanai; veikt darbības klientu noturēšanai; segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai; izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus; reklamēt savas preces un pakalpojumus; nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi; nodrošināt elektronisko sakaru tīklu uzturēšanu un attīstību; uzturēt un attīstīt sakaru tīklu; uzraudzīt sakaru tīkla darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu; novērst krāpniecību; nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku; nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus; pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti; nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti; administrēt maksājumus; administrēt neveiktus maksājumus; vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai; informēt sabiedrību par savu darbību.

   

 Personas datu apstrāde

SIA “Starnet”apstrādā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Starnet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SIA “Starnet” attiecībā uz klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot kienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt piedāvājumus). Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas klientam rada tiesiskās sekas, var tikt veikta tikai līguma starp Starnet un klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Starnet var pilnvarot Starnet grupas uzņēmumus, savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, Starnet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri apstrādā Starnet rīcībā esošos klienta personas datus, attiecīgie Starnet grupas uzņēmumi vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par Starnet datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Starnet ir tiesības nodot Starnet grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai. Starnet sadarbības partneri un Starnet grupas uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Starnet prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Starnet uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

SIA “Starnet” aizsargā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Starnet saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA “Starnet” neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, elektroenerģijas pakalpojuma tirdzniecības ietvaros Starnet veic datu apmaiņu ar sadales tīkla operatoru, par ko klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);

 • saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Starnet leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Starnet leģitīmās intereses.

 

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Starnet personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

 

Šādos gadījumos Starnet nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Starnet glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar klientu noslēgtais līgums (tajā skaitā, sarunu, kurās tiek noslēgts mutisks līgums / izdarīts pakalpojuma pieteikums, ierakstus);

 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Starnet vai klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);

 • kamēr ir spēkā klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, klienta personas dati tiek dzēsti. Sarunas ar klientu ieraksts par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, pamatojoties uz Starnet leģitīmajām interesēm, tiek glabāts 6 (sešus) mēnešus pēc sarunas ierakstīšanas datuma, un pēc tam tiek dzēsts.

Piekļuve personas datiem un citas klienta tiesības

 • Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

 • Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Starnet piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Starnet veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Starnet pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

 • Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

 • Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Starnet pārliecinās par klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 • Starnet atbildi klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu, piemēram norādīto e-pastu.

 • Starnet nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

  Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

  Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu e-pastā  info@starnet.lv, zvanot uz Starnet numuriem: +37180200711, +37129884228 vai klātienē Maskavas iela 3a, Rēzekne, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.